Kontakt

ul. Zagórcze 24L
41-300 Dąbrowa Górnicza

prawo: 507 962 891

maciej_smigiel@op.pl

Każdy może stanąć przed sytuacją, w której niezbędna okaże się znajomość aktualnych przepisów. Nie musi to być sprawa o charakterze karnym, czy problem z uzyskaniem odszkodowania powypadkowego od ubezpieczyciela, lecz na przykład otrzymanie spadku bądź chęć spisania umowy kupna-sprzedaży. Prawnik może pomóc w przygotowaniu odpowiedniej dokumentacji, czy wyjaśnić niezrozumiałe dla nas regulacje prawne. Adwokat może również reprezentować nas przed sądem stając w obronie naszych interesów.

Adwokat współpracujący z biurem Śmigiel&Śmigiel zajmuje się doradztwem oraz świadczy pomoc prawną dla Klientów indywidualnych z Dąbrowy Górniczej i okolic. Mecenas Maciej Śmigiel wspiera Klientów w sprawach regulowanych przez przepisy Kodeksu Cywilnego, Rodzinnego i Opiekuńczego, jak również Karnego. Jako prawnik udziela swoim Klientom porad, pomaga sporządzić oraz opiniuje różnego typu dokumenty, a także może pełnić rolę pełnomocnika procesowego lub obrońcy.

W ramach swojej pracy zajmuje się m.in. następującymi aspektami:

Sprawy cywilne

 1. rodzinne i opiekuńcze
  - kwestie stosunków majątkowych między małżonkami,
  - prowadzenie przez adwokata spraw rozwodowych oraz o separację – z orzekaniem o winie, jak i bez,
  - wsparcie w polubownym podziale majątku bądź z udziałem sądu,
  - roszczenia alimentacyjne – ustalanie wysokości, a także sprawy o obniżenie lub podwyższenie świadczenia,
  - sprawy o ograniczenie, zawieszenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej,
  - ustalanie kontaktów z małoletnimi dziećmi,
 2. postępowania spadkowe
  - stwierdzenie nabycia spadku u notariusza bądź przed sądem,
  - dochodzenie praw do zachowku,
  - przyjmowanie spadku proste lub z dobrodziejstwem inwentarza,
  - odrzucanie spadku,
 3. osobowe
  - naruszenia dóbr osobistych osób fizycznych,
  - częściowe lub całkowite ubezwłasnowolnienie,
  - unieważnianie umów ze względu na wadliwe oświadczenie woli,
 4. rzeczowe
  - znoszenie współwłasności ruchomości i nieruchomości,
  - postępowania o naruszenie własności bądź posiadania,
  - sprawy o stwierdzenia zasiedzenia nieruchomości,
  - wnioski o wpis bądź wykreślenie z księgi wieczystej,
  - wykreślanie hipoteki z księgi wieczystej,
 5. Zobowiązania,
  - opiniowanie oraz przygotowywanie przez prawnika umów cywilnoprawnych,
  - dochodzenie praw do odszkodowania lub zadośćuczynienia za szkody na osobie lub mieniu,
  - sprawy o odszkodowania za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązań,
  - dochodzenie odszkodowań z tytułu odpowiedzialności za czyny niedozwolone.

Sprawy karne

 • - porady adwokata,
 • - reprezentowanie przez prawnika pokrzywdzonych będącego oskarżycielem prywatnym lub posiłkowym (także subsydiarnym),
 • - występowanie adwokata w roli obrońcy w postępowaniach przygotowawczych oraz sądowych w sprawach o przestępstwa i wykroczenia,
 • - wnioski o wydanie wyroku łącznego.

PROMOCJA!

 • 30% rabatu przez pierwsze 2 miesiące dla Klientów rozpoczynających działalność,
 • 25% rabatu przez pierwsze 6 miesięcy dla Klientów zmieniających biuro rachunkowe, w przypadku podpisania umowy na okres co najmniej  dwuletni,
 • każdy klient, który poleci usługi naszego biura, a umowa z nowym klientem dojdzie do skutku, otrzyma 2 miesiące za 1zł.

Dziękujemy za poświęcony czas i zapraszamy do współpracy